Zasady

Wynajmu

mercedes sprinter 4×4

Co należy wiedzieć przed wynajęciem kampera?

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi wynajmu kampera, aby w pełni przygotować się do wyjazdu!

Z roku na rok podróżowanie kamperem staje się coraz bardziej popularne. Daje ono swobodę w podróżowaniu i możliwość zobaczenia kilku krajów w ciągu zaledwie tygodniowego wyjazdu. Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wynajmu pojazdu. 

Ogólne zasady wynajmu kampera

 1. Pojazdy mogą zostać wynajęte wyłącznie przez pełnoletnie osoby. Co najmniej jeden z kierowców musi mieć ukończone 25 lat i posiadać uprawnienia do kierowania pojazdem nie krócej niż przez okres 3 lat.
 2. W sezonie wysokim pojazdy wypożyczane są na minimum 5 dni.
 3. Oddanie pojazdu do użytku nieupoważnionym osobom jest zabronione.
 4. Do najważniejszych obowiązków Najemcy należy:
 • przestrzeganie regulaminu wypożyczalni, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz przepisów prawa ruchu drogowego obowiązującego w kraju, w którym użytkuje pojazd,
 • zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą i wszelkimi szkodami oraz utrzymanie go w czystości przez cały okres wynajmu,
 • regularna kontrola stanu pojazdu, aby upewnić się, że spełnia warunki konieczne do bezpiecznej jazdy,
 • zwrot pojazdu w stanie niepogorszonym wykraczającym ponad normalne zużycie i wynikającym z nieprawidłowej eksploatacji.
 1. Opłata za wynajem wraz z kaucją pobierana jest z góry za cały okres najmu. Aby zarezerwować pojazd, należy uregulować opłatę rezerwacyjną minimum 2 dni przed podpisaniem umowy.
 2. Kaucja zwracana jest przelewem na konto bankowe Najemcy w terminie do 2 dni roboczych od dnia zwrotu pojazdu, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zostanie potrącona na poczet roszczeń. 

Lista niezbędnych dokumentów do podpisania

Przed wynajęciem kampera konieczne będzie podpisanie następujących dokumentów:

 • umowy najmu,
 • regulaminu wypożyczenia pojazdów kempingowych,
 • formularza z danymi najemcy i osób upoważnionych do kierowania pojazdem,
 • protokółu zdawczo-odbiorczego,
 • cennika opłat dodatkowych,
 • oświadczenia o odbyciu szkolenia instruktażowego.

Dodatkowo Najemca zobowiązany jest do okazania oryginalnego dowodu osobistego lub paszportu i prawa jazdy do wglądu oraz dostarczenia kserokopii dokumentów wszystkich upoważnionych do kierowania osób. W przypadku wynajmu przez przedsiębiorców potrzebny będzie też odpis z KRS (wydany nie dawniej niż 1 miesiąc wcześniej) i zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej.

Skip to content